49347
49347
Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต BC-30826

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต                                              

*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                               

*กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำการของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560                                                  

*กฎกระทรวงการพิจารณาและประกาศกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พ.ศ. 2560                                

*กฎกระทรวงการอนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย พ.ศ. 2560                   

*กฎกระทรวงกำหนดการใช้แสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี

เพื่อให้ปรากฏว่าได้เสียภาษีแล้ว พ.ศ. 2560                                                                           

*กฎกระทรวงกำหนดชนิดและลักษณะของแสตมป์สรรพสามิตและเครื่องหมายแสดง

การเสียภาษีของทางราชการ พ.ศ. 2560                                                                               

*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน พ.ศ. 2560                            

*กฎกระทรวงการยกเว้นหรือคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปใน

เขตปลอดอากรและสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นภาษี

พ.ศ. 2560                                                                                                               

*กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560             

*กฎกระทรวงการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า

พ.ศ. 2560                                                                                                               

*กฎกระทรวงการคืนหรือยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ.2560                            

*กฎกระทรวงกำหนดสินค้าที่มีสิทธิขอคืนภาษีและการพิสูจน์ลักษณะความเสียหาย

หรือเสื่อมคุณภาพของสินค้าจนใช้การไม่ได้ พ.ศ. 2560                                                              

*กฎกระทรวงการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี พ.ศ. 2560                                                   

*กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560                                           

*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การงดหรือลดเบี้ยปรับ และการลดเงินเพิ่ม พ.ศ. 2560                         

*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560                                                                      

*กฎกระทรวงการอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2560                                               

*กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560                                                                       

*กฎกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อการค้า พ.ศ. 2560                                                                    

*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                    

* กฎกระทรวงการอนุญาตนำใบยา ยาอัด หรือยาสูบเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

พ.ศ. 2560                                                                                                               

*กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                     

*กฎกระทรวงการอนุญาตผลิตไพ่ พ.ศ.2560                                                                        

*กฎกระทรวงการอนุญาตนำไพ่เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560                                                         

*กฎกระทรวงการอนุญาตขายไพ่ พ.ศ.2560                                                                         

*แนวข้อสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานภาษีสรรพสามิต                                                 

*พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                       

*กฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                       

*กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                                     

*พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560           

*กฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. 2560                                                       

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                          

*ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552                                   

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                        

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                           

*แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                        

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                                 

         

         

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 •  
  3
  Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)