Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31854

280.00 ฿ 252.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31854

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561                               

*กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                

*กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้พ.ศ.2560                

*กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560                                 

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529                                                 

*แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2529

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2555                                                                          

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดประเภทรายรับ – รายจ่าย และการปฏิบัติเกี่ยวกับ

งบประมาณ พ.ศ. 2533                                                                                                 

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน

และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555                                                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558               

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบัญชี  งบการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน                                                         

*งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                                                                                        

 *แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

*หลักการบัญชีคู่                                                                                                        

*การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น                                                                                  

*แนวข้อสอบ การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น                                                              

*กระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ การบริหารงบประมาณ                                       

*แนวข้อสอบกระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ การบริหารงบประมาณ                  

 *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                      

*แนวข้อสอบการพัสดุและทรัพย์สิน                                                                             

 *แนวข้อสอบการเงินและบัญชี

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)