Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9633

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ออกใหม่ปี 2561 BC-9633

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                    

*ระบบการเงิน บัญชี และงบประมาณ                                                                                 

*การบริหารเงินและงบประมาณ                                                                                       

*การจัดทำ สอบทาน ข้อมูลทางการเงิน รายงานการเงิน และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน                      

*หลักการและนโยบายการบัญชี มาตรฐานทางบัญชี                                                                 

*นโยบายแผนงานโครงการ และการวางแผนค่าใช้จ่าย                                                              

*ระบบและการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                    

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.                                                

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.                                                

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  

*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551      

*เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                       

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)