คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน BC-9398

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน BC-9398

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน                      

*นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                

*หลักการบัญชี                                                                                                          

*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         

*การวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                               

*การควบคุมภายใน                                                                                                     

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549           

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                        

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                        

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                        

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                        

   

   

                                               

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)