คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9442

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน BC-9442

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง                                                                                       

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                                                                      

*การติดตามและประเมินผล ประมวลผลข้อมูล                                                                                                                        

*การจัดทำแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงาน                                                                                                         

*การจัดทำงบประมาณประจำปี                                                                                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี                                                                                                                                           

*สถิติเบื้องต้น                                                                                                                                                                                   

*เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                                                                                                                                    

*พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                                                        

         –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                                                                                      

         –เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                              

         –เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                     

         –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                        

         –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                                                    

         –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                                                                                                    

         –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                                         

         –เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                                                           

 

     

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)