คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร BC-9497

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร BC-9497

สารบัญ

*ประวัติ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์                                          

*การจัดทำงบประมาณ                                                                                                          

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                              

*การติดตามและประเมินผล                                                                                                  

*การวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน                                                            

*กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                        

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                                    

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                           

            –แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                              

            –แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                       

            –แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                       

            –แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                       

            –เจาะข้อสอบ ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน                                       

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)