Sale!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม โครงสร้าง                                                

    –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   

    –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                            

    –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  1.                                    

    –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุดที่  2.                                    

    –เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                          

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                  

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการสอบถาม โทร.0-2318-6868,081-4969907 Line: @thebestcenter (คลิกที่นี่)

*ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ                                          

    –เจาะข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558          

    –เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                        

    –เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                        

    –เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                              

    –เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                              

    –เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                

   

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)