49783
49783
Sale!

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-30901

280.00 ฿ 252.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-30901

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์                                                                          

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม

พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                              

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                                      

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                                       

##ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555                        

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา

รถประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                                                                  

*คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลฯ                        

##ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน

ในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                                                      

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม

พ.ศ.  2544                                                                                                                                           

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม

พ.ศ. 2544                                                                                                                                            

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                                   

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                 

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ

การดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550                                                                           

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550                                 

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

พ.ศ. 2543                                                                                                                                            

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2544                                                                                                                            

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง

 และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2547                                                                                            

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการ

ศาลยุติธรรมพ.ศ. 2542                                                                                                                          

*ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่ง

ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง               

*รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น                                                                                 

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                                            

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                             

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                     

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                                                  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5

 พ.ศ. 2558                                                                                                                                                                    

           

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 •  
  3
  Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)