Sale!

คู่มือสอบภาคก+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 2561 BC-31397

299.00 ฿ 270.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบภาคก+กฏหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ ปี 2561 BC-31397

สารบัญ

**ส่วนที่ 1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 คะแนน

*ประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย                                                                 

*โครงสร้างกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                       

*เจาะข้อสอบ การสรุปความ                                                                                  

*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                           

*เจาะข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                   

*โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0                                                                                       

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        

*เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                          

*เจาะข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                 

*เจาะข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                        

**ส่วนที่ 2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 30 คะแนน                                                  

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8.พ.ศ. 2553                                                                                    *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                            

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542                                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                               

*เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546             

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558     

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         

**ส่วนที่ 3. วิชาภาษาไทย 20 คะแนน

*เจาะข้อสอบ การอ่านจับใจความ                                                                           

*เจาะข้อสอบ การสรุปความและการตีความ                                                                

*เจาะข้อสอบ การอ่านและทำความเข้าใจบทความ                                                                   

*เจาะข้อสอบ การเลือกใช้คำและกลุ่มคำ                                                                  

*เจาะข้อสอบ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                    

*เจาะข้อสอบ การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                

*เจาะข้อสอบ เรื่องการสะกดคำ                                                                             

*เจาะข้อสอบ คำราชาศัพท์                                                                                 

*รวมแนวข้อ สอบภาษาไทย                                                                                 

**ส่วนที่ 4. วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                               

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                                         

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                                                                                                                                                                          

 

   

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)