คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ BC-9404

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกใหม่ BC-9404

สารบัญ

#ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง      

#ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง                 

#ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น                                                                                                                                                        

#พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                        

#เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                        

#พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                               

#ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                                                                

#เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                              

#เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544          

#ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                                                                     

#สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ                                                                                                                            

#วินัยข้าราชการพลเรือน และการรักษาวินัย                                                                                                                                              

#วินัยลูกจ้างประจำ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                                                                           

#วินัยพนักงานราชการ และขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย                                                                                                     

#แนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                                                                       

#เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                  

#เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                 

#เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                            

#เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                

        

 

        

 

 

        

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)