Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561 BC- 9596

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561 BC- 9596

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง          

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                           

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                      

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1.                                                                                           

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 2.                                                                                            

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                      

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558        

*เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ                         

*เจาะข้อสอบ เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ                                                                         

*การบริหารราชการ                                                                                                    

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)                                                    

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)