Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9848

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน ออกใหม่ปี 2561 BC-9848

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  โครงสร้าง     ยุทธศาสตร์             

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                            

    –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1                                                                                         

    êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2                                                                                         

    –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

    –เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

    –เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   

    –เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี                                                                                   

    –เจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           

    –เจาะข้อสอบ งานบุคคล                                                                                           

    –เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485                                               

   

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)