Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)กรมการปกครอง ใหม่ปี 2561 BC-31069

320.00 ฿ 288.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)กรมการปกครอง ใหม่ปี 2561 BC-31069

สารบัญ

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง   

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                           

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                    

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง

และกระทรวงมหาดไทย                                                                                                 

*เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย                                                           

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ

การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ แผนการปฏิรูปประเทศ 

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        

*เจาะข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                           

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                            

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546   

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                       

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                          

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                        

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                    

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                           

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                      

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                      

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ. 2524                                                    

*ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2535                                              

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ.2546                                                                                         

*เจาะข้อสอบ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)                                                                    

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535                     

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                 

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                    

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

 และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490                                                                                                

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478                                                                    

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487                                                          

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474                                

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505                                                                

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547                                                                     

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                               

*เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมทางอาญา                                                            

*เจาะข้อสอบ การอำนวยความเป็นธรรมในคดีปกครอง                                                       

*เจาะข้อสอบ กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553              

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558            

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง         

*ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                                   

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง             

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                                  

     

 

         

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
 •  
  4
  Shares
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)