คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ 2560 BC-9299

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ 2560 BC-9299

สารบัญ

++ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน                        

++นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                                  

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                    

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                                   

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                   

-เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                     

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   

++ความรู้ด้านการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน                                                                             

++งบประมาณประจำปีและการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                             

-เจาะข้อสอบด้านวิเคราะห์จัดทำแผนงาน งบประมาณ                                                                   

++การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           

-เจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคล                                                                             

-เจาะข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป                                                                              

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)