Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง (พื้นที่ทั่วไป) ออกใหม่ปี 2561 BC-30727

299.00 ฿ 270.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 13
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  13
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง (พื้นที่ทั่วไป) ออกใหม่ปี 2561 BC-30727

สารบัญ

*เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ                                           

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ                                                                    

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง                   

*เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ                         

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์

แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ                 

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                        

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                        

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                            

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546   

*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง  

*ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง                                                    

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                

*ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน                                                               

*พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพ.ศ. 2497                                                             

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                     

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                            

*เจาะข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว                                                                              

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                            

*เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม                                                                              

 *เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                       

เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                          

เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                    

เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                           

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                         

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                            

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 13
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  13
  Shares
 •  
  13
  Shares
 • 13
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)