คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน BC-9367

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน BC-9367

สารบัญ

#ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    อำนาจหน้าที่     

#กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579)                                                 

#นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

#ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                        

#ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12                 

#บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                    

#การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ          

#การวิเคราะห์                                                                                                         

#การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                             

#การจัดทำแผน/โครงการ                                                                                           

#การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                

#งบประมาณ                                                                                                        

#การติดตามและประเมินผล                                                                                        

#แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)                                 

-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน                                                           

-แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                    

-เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                    

-เจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                      

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)