Sale!

คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ออกใหม่ปี 2561

260.00 ฿ 234.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบ กลุ่มการเงินการบัญชี กรมยุทธศึกษาทหารบก ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน                                                                                                                                               

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                             

*ความรู้ด้านงบประมาณ         

*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551          

เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                          

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553                  

*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ของส่วนราชการพ.ศ. 2553                                                                                                                                                             

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                    

*เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                                                                          

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                                                                   

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                                                     

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                                                                                  

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                                                                                     

*เจาะข้อสอบบัญชีราชการ                                                                                                                                                    

     

 

     

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)