คู่มือสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ BC-7851

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ BC-7851

                                           สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง          

Øสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                               

Øนโยบายรัฐบาลและนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม                                            

Øพ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550                                      

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550     

Øพ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                          

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                

Øพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                                               

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทานพ.ศ. 2559                                                      

Øพ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                                        

          êแนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                              

Øพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                           

          êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         

          êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)                                                                                        

          êเจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                   

          êแนวข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ                                                    

          êแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม                                                                             

          êเจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป เศรษฐกิจ สังคม

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)