58293
Sale!

คู่มือเจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33452

280.00 ฿ 252.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 BC-33452

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย   

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน     

*ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

*สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง

*แผนผังยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พศ. 2560-2564)

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พศ. 2561-2580)

*แนวข้อสอบนโยบาย คสช. (รัฐบาล)                                                                    

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                    *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

 *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                             

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*แนวข้อสอบข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559       

*ข้อสอบพัฒนากรในสนามสอบ ชุดที่ 1-ชุดที่ 5 รวมมากกว่า 500 ข้อ

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)