สั่งซื้อออนไลน์

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 BC-34275

299.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 34
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  34
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กทม.ปี 2563 BC-34275

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554                                                                        

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                             

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                                                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                                        

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555   

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง  ลูกจ้าง พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                      

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2

พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                              

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและ

ปฏิบัติการวิจัย  พ.ศ. 2542                                                                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา

ฝีกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542                                                                    

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2529 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536                              

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ

ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2529 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น                                                                              

*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น                                                                  

*การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น                                               

*แนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น                            

*การบริหารงานการประชุม การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น และการจัดระบบงาน                        

*งานเลขานุการเบื้องต้น                                                                                           

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการเบื้องต้น                                                                        

*การจัดทำรายงาน การติดตามงานและสรุปรายงาน                                                            

*การรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                            

*งานสารสนเทศ                                                                                                     

*แนวข้อสอบงานสารสนเทศ                                                                                 

*การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา                                                                                     

*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                          

*การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ             

*หลักการประสานงาน  การทำงานเป็นทีม  การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ                         

*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 34
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  34
  Shares
 •  
  34
  Shares
 • 34
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER