Sale!

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31809

280.00 ฿ 252.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-31809

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                              

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานครบริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร

 ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม                                       

*วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                                                

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                       

*นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร                                                                                   

*เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550                                                                              

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                                     

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)               

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556                           

*การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ และนโยบายสาธารณะ                                                               

*การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ขององค์กร                                                                    

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร                                                      

*การกำหนดตัวชี้วัดระดับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการ                                                

*การกำหนดแผน โครงการ และแนวทางการพัฒนาองค์กร                                                         

*การนำนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ                                                                              

*การติดตามและประเมินผลนโยบาย  โครงการ                                                                    

*การจัดทำผลการดำเนินการ และการนำเสนอรายงาน                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเบื้องต้น                                                                   

*หลักการและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง                                                                           

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การบริหารจัดการงบประมาณ                                                                                        

*ภาพลักษณ์องค์กร                                                                                                     

*หลักการและเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ                                                                          

*การสื่อสารการประชาสัมพันธ์                                                                                        

*การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล                                                                      

*การถ่ายทอดความรู้และการให้คำปรึกษา                                                                           

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                      

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                    

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                    

     

 

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 •  
  3
  Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)