คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8971

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8971

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม           

                êเจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                            

Øการวิเคราะห์                                                                                                                                                                                  

Øการวางแผน                                                                                                                                                                                   

Øการบริหารเชิงยุทธศาสตร์                                                                                                                                                          

Øการจัดทำแผน/โครงการ                                                                                                                                                              

Øการติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                        

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                                                           

Øนโยบายรัฐบาล                                                                                                                                                                              

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0                                                     

                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                  

                êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                

                êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์                                                                                                                                         

                êเจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                    

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                                                               

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                                               

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                                               

                êเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                                                               

                                               

               

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)