สั่งซื้อออนไลน์

คู่มือเตรียมสอบสายงานผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-34091

299.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบสายงานผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 BC-34091

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

ความรู้เรื่องกฏหมาย                                                                                                      

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*แนวข้อสอบกฎหมายการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         

*ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                      

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                             

*ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                         

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                            

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561                                                               

*ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่น      

*ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล                                                                                       

*ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร                                                                                 

*แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการจัดการองค์กร                                                                    

*ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง                                                                                   

*แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง                                                                

*ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร                                                                                      

*แนวข้อสอบ  ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร                                                                 

¨ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่                                     

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสานสนเทศ                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสานสนเทศ           

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ                                                                                   

*แนวข้อสอบ การบริหารราชการ                                                                                

*ความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่สมัครสอบ                                                                    

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER