56654
56654
Sale!

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2562 BC-33193

270.00 ฿ 243.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2562 BC-33193

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                        

*พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2558                                                                                                   

**ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2555       

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถ

ประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2547                                                                                              

*คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรมที่ 67/2545เรื่อง มอบอำนาจในการบริหารงานบุคคลของ

  ข้าราชการศาลยุติธรรมฯ                                                                                                 

**ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการ

  แทนในตำแหน่ง ของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544                                                           

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม   พ.ศ.2544                                                                  

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2544                                                                  

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.2550                 

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรมพ.ศ.2544             

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการ

  ดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการพ.ศ. 2550                                                               

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรมพ.ศ.2550               

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543                                                        

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง

และพนักงานราชการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2557                                                                          

*ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการ

ศาลยุติธรรมพ.ศ. 2552                                                                                              

*ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่ง

ข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง       

*รวมแนวข้อสอบ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น                                                                   

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงินพ.ศ. 2545                                           

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน

พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551                                                                

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544                                  

*แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2557                                                                            

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*แนวข้อสอบ กฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                              

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับและเงินกลางพ.ศ. 2556      

*แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล

เงินค่าปรับและเงินกลาง พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 2. พ.ศ. 2559                               

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชีการงบประมาณ                                                          

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ                                                                           

 

 

     

 

 

 

 

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)