คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8865

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ออกใหม่ 2560 BC 8865

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ภารกิจ  ค่านิยม    โครงสร้าง                                                                             

         êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553         

         êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                                                                   

         êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                    

Øการวิเคราะห์และสรุปผลตามหลักวิชาการวัดผลทางเชาว์ปัญญา                                                                                     

Øความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ                                                                                                                                                   

      ê   เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.                                                                                                                                                                               

      ê   เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.                                                                                                                                                                               

Øความรู้ด้านงานเลขานุการ                                                                                                                                                         

Øการประสานงาน                                                                                                                                                                           

Øความรู้เกี่ยวกับ งานธุรการ                                                                                                                                                         

      êเจาะข้อสอบ งานธุรการ                                                                                                                                                        

      êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                                   

      êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                                    

      êความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                                                                                        

      êแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560           

      êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                          

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)