ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ปี 63 BC-35371

280.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ปี 63 BC-35371

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช.                                                                               

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561          

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน

พ.ศ. 2561                                                                                                               

*ข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวน พ.ศ. 2561                                                                          

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)                                                                    

*ข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                           

*แผนแม่บท                                                                                                             

*แผนปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                     

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                   

*ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสาร

และข้อมูล พ.ศ. 2561                                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการป้องกันการทุจริต                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนของคนไทยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต              

*อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น                      

 

   

   

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.