สั่งซื้อออนไลน์

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562 BC-33933

270.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2562 BC-33933

 รูปเล่ม : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี                                                                  1

      «แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          4

      «แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             42

*พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562                                                   59

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                66

      «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                             77

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      83

      «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                  103

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                112

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       140

*แผนงาน การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                              146

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    159

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 165

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               172

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 182

*การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ                                                                   199

      «แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              222

      «แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              245

      «แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                              265

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             275

     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER