คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ 2560 BC-8261

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ 2560 BC-8261

 

สารบัญ
          *เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการสอบถาม โทร.0-2318-6868,081-4969907 Line: @thebestcenter (คลิกที่นี่)

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-การบริหารทรัพยากรบุคคล

-การบริหารงบประมาณ

-การบริหารแผนปฏิบัติราชการ

-การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน

-การจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.(100 ข้อ)

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.(100 ข้อ)

*เจาะข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 3. (70 ข้อ)

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)