คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

 

สารบัญ

#ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม บทบาทอำนาจหน้าที่ โครงสร้าง                                          1

#หลักการสื่อสาร                                                                                                               15

#การประชาสัมพันธ์                                                                                                          36

#งานด้านสื่อสารมวลชน                                                                                                   43

#การวางแผนประชาสัมพันธ์                                                                                            49

#การผลิตสื่อ                                                                                                                      52

#การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                55

#การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                   59

#การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์                                         72

#การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                 112

#ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ                               120

#นโยบายของรัฐบาล                                                                                                        140

#ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)                                                        148

#แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                   157

#ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                  182

                *เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                194

                *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                         203

                *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                        228

                *เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                         241

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)