คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร BC-8919

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร BC-8919

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ผังโครสร้าง                                   

4ความรู้เกี่ยวกับบัญชี

Øการบัญชีการเงิน                                                                                                                                                                            

Øการบัญชีต้นทุน                                                                                                                                                                             

Øนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี                                                                                                                                      

Øการวิเคราะห์งบการเงิน                                                                                                                                                               

Øความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ                                                                                                                                                        

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                  

                êแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์                           

                êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502                                                                                

                êเจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                      

                êเจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                    

4ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

Øหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน                                                                                                                                                           

Øหลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                                                                                

Øแม่บทการบัญชี                                                                                                                                                                              

Øการะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                                                                                

Øวิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                                                                    

Øการประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                                                

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                                                                                     

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                                                                                     

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 3.                                                                                                                                                     

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 4.                                                                                                                                                     

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 5.                                                                                                                                                     

                êเจาะข้อสอบ ชุดที่ 6.                                                                                                                                                     

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)