สั่งซื้อออนไลน์

ติวสอบปลัดอำเภอ ภาค ข.(ทางไกล)

2,900.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ติวทางไกล!! หลักสูตร ปี 59

ปลัดอำเภอ

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติวเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับการบรรจุเป็นปลัดอำเภอได้

เพิ่มความแม่นยำด้วยการดูซ้ำทบทวนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง กับหลักสูตรการติวทางไกล จัดส่งโอกาสการเป็นปลัดอำเภอถึงหน้าบ้านท่าน ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) DVD พร้อมคู่มือ ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาหลักสูตรการสอบ ที่กระชับ&แม่นยำ

ประกาศรับสมัครแล้ว!! ตามที่กรมการปกครองประกาศรับสมัครสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รวม 100 อัตรา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบภาคความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ก.พ.) ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. โดยจะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 รายละเอียดการสมัครสอบคลิกที่นี่

THE BEST CENTER สถาบันติวที่มีประวัติการติวสอบปลัดอำเภอยาวนานกว่า 20 ปี

เปิด ติวเข้มเพื่อเตรียมสอบปลัดอำเภอ โดยทีมคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ โดยตรงเปอร์เซ็นต์การสอบผ่านเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง สำหรับการสอบรอบที่ผ่านมาคิดเป็น 90% ของจำนวนผู้ติว

ติวครบตามหลักสูตรการสอบ ภาค ข. (ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) คะแนนเต็ม 200 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย

 1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมการปกครอง (180 คะแนน)
  1. ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
  2. ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
  3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย
  4. ความ รู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
  5. ความ รู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
  6. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  7. ความ รู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกัำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน
  8. ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน และงานทะเบียนทั่วไป
  9. ความ รู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ และงานอื่นๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
  10. ความ รู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
  11. ความรู้ เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง และงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน)

ที่สถาบันติวเดอะเบสท์เซ็นเตอร์ (แผนที่-การเดินทางคลิกที่นี่)

สำหรับท่านที่ต้องการเข้าติวกับอาจารย์อย่างใกล้ชิดที่สถาบันติวเดอะเบสท์เซ็นเตอร์ ดูรายละเอียดการติวสด รายละเอียดคลิกที่นี่ เปิดติว ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

โทรสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง

Tel: 0-2314-1492, 0-2318-6868

(เวลา 09.00-20.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Cart
Your cart is currently empty.
THE BEST CENTER