แนวข้อสอบท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560 เจาะข้อสอบกว่า 800 ข้อ BC-8049

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-8049 นักพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด 2560 เจาะข้อสอบกว่า 800 ข้อ

 

สารบัญ
Øพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

Øพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

Øระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548           แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

Øระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Øความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่ง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน

Øแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่

Øแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

 

ราคา  260  บาท

จัดทำโดย  สถาบัน  The Best Center

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)