แนวข้อสอบท้องถิ่น บุคลากร 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ BC-2252

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-2252    บุคลากร 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือสอบ

 

คู่มือเตรียมสอบ
บุคลากร 3
สำหรับผู้เตรียมสอบในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ออกใหม่เดือนธันวาคม 56 นี้ เพื่อให้ตรงแนวกับรายละเอียดที่ออกสอบ

ประกอบด้วย

       1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
3.  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
–  เจาะแนวข้อสอบ
4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
5.  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พศ. 2546
–  เจาะแนวข้อสอบ
6.  ความรู้เกี่ยวกับงาน “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
–  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
–  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
–  ทฤษฎี แนวคิด และหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  เจาะแนวข้อสอบทางด้านบุคลการ 2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบรวมเกียวกับ พรบ. ส่วนท้องถิน

ราคา 250 บาท

    จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)