แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-2, นักวิชาการพัสดุ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ BC-2269

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-2269    เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-2, นักวิชาการพัสดุ 3 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คู่มือเตรียมสอบ

สำหรับผู้เตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ออกใหม่เดือนธันวาคม 56 นี้ เพื่อให้ตรงแนวกับรายละเอียดที่ออกสอบ

ประกอบด้วย
     ส่วนที่ 1

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
–  เจาะแนวข้อสอบ
3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะแนวข้อสอบ 2 ชุด
4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
–  เจาะแนวข้อสอบ
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
–  เจาะแนวข้อสอบ
6.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
–  เจาะแนวข้อสอบ

ส่วนที่ 2  เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านกฎหมายระเบียบ
           –  เจาะแนวข้อสอบพรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 3 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบพรบ. สภาตำบลและอบต.
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารสวนจังหวัด
–  เจาะแนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496
–  เจาะแนวข้อสอบระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  2 ชุด
–  เจาะแนวข้อสอบพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ราคา 250 บาท

            จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)