แนวข้อสอบท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1-2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BC-4607

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-4607   เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 1-2 คู่มือ + ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกอบด้วย

  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน + แนวข้อสอบ

บัญฃีแยกประเภท

การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย

แนวข้อสอบเกี่ยวกับการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

การจัดทำงบการเงิน

แนวข้อสอบการบัญชีการเงิน

การวิเคราะห์งบการเงิน

  • การวิเคราะห์งบการเงิน + แนวข้อสอบ
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  +  แนวข้อสอบ
  •  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 + แนวข้อสอบ
  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม + แนวข้อสอบ
  • เจาะประเด็น พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 + แนวข้อสอบ
  • เจาะประเด็น พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 + แนวข้อสอบ

 

ราคา  250  บาท

 

จัดทำโดย  สถาบัน The  Best   Center

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)