BC-132 คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน

230.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

-ความรู้ด้านการบริหาร การวางแผน การงบประมาณและสมรรถนะในงาน
-การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
-การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
-ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตรื
-การติดตามประเมินผลตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
-ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัดรไทย พ.ศ.2550
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2544
-นโยบายประธานศาลฎีกา
-แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556
-ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
-ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)