BC-162 คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

189.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

–กฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ
–ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– พระราชกฏษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)