BC-167 เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2554

220.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ในการสอบภาค ข ของ ก.พ. ใหม่ปี 2554
       เป็นแนวข้อสอบทั้งเล่ม

ประกอบด้วย

   —  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
         – นโยบายและแผนงาน
– การจัดทำแผนงาน โครงการ
– การบริหารแผนงาน โครงการ
– การติดตามประเมินผลนโยบาย โครงการ

—   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
–  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
– นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)