BC-182 คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. (ใหม่ล่าสุด)

220.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

–กฎหมายสารบัญญัติ
-หลักกฎหมายแพ่ง
-หลักกฎหมายอาญา
–กฎหมายวิธีสบัญญัติ
-กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่ง
-กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
–ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
-พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)