BC-281 คู่มือ+ข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

220.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา
1.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางละเมิด พ.ศ.2540
1.4พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด พ.ศ.2539
2.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
2.2 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
2.3 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
2.4 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2.5 การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
-แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
-แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการสอบถาม โทร.0-2318-6868,081-4969907 Line: @thebestcenter (คลิกที่นี่)

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)