BC-287 คู่มือ+ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
•ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
•การบริหารทรัพยากรมนุษย์
•การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
•กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์
•เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
•การประเมิณสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
•พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551
ส่วนที่ 2 วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
•AEC คืออะไร ประวัติความเป็นมา
•ปัญหาการเมืองและแนวทางการแก้ไขในปัจจุบัน
•รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556
•การวิเคราะห์กระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อสังคมไทย
•เศรษฐกิจโลก
•การเมืองระหว่างประเทศ
•ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
◊แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
◊แนวข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)