669
669

BC-2986 คู่มือ+ข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู ( 9 มาตรฐาน) ออกใหม่

299.00 ฿

รายละเอียด

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือ +ข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพครู  
9  มาตรฐาน
ออกใหม่

มีทั้งเนื้อหาที่สรุปกระชับทั้ง 9 มาตรฐานและเจาะแนวข้อสอบแต่ละมาตรฐานทั้งหมด

ประกอบด้ว
–  มาตรฐานที่่ 1  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
           –  ภาษาไทยสำหรับครู
–  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู
      –  มาตรฐานที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร
           –  ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
–  ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
–  วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
–  ทฤษฎีหลักสูตร
–  การพัฒนาหลักสูตร
–  มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร
–  การพัฒนาหลักสูตาสถานศึกษา
–  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่่ 2
      –  มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนรู้
           –  ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอน
–  รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
–  การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
–  การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
– การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนร่วม
–  เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้
–  การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้
–  การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3
–  มาตรฐานที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู
          –  จิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการมนุษย์
–  จิตวิทยาการศึกษา
–  จิตวิทยาการแนะแนะและให้คำปรึกษา
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่่ 4
      –  มาตรฐานที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา
          –  หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
–  การประเมินตามสภาพจริง
–  การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
–  การประเมินภาคปฏิบัติ
–  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5
     –  มาตรฐานที่่ 6  การบริหารจัดการในห้องเรียน
          –  ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ
–  ภาวะผู้นำทางการศึกษา
–  การคิดอย่างเป็นระบบ
–  การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร
–  มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
–  การติดต่อสื่อสารในองค์กร
–  การบริหารจัดการชั้นเรียน
–  การทำงานเป็นทีม
–  การจัดโครงการฝึกอาชีพ
–  การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
–  การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่่ 6
     –  มาตรฐานที่ 7  การวิจัยทางการศึกษา
–  ทฤษฎีการวิจัย
–  รูปแบบการวิจัย
–  การออกแบบการวิจัย
–  กระบวนการวิจัย
–  สถิติเพื่อการวิจัย
–  การวิจัยในชั้นเรียน
–  การนำเสนอผลงานวิจัย
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7
     –  มาตรฐานที่่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
–  แนวคิดทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
–  เทคโนโลยีและสารสนเทศ
–  การวิเคราะห์ปัญหาที่่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

          –  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
–  การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8

      –  มาตรฐานที่่ 9  ความเป็นครู
–  ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
–  พัฒนาการของวิชาชีพครู
–  คุณลักษณะของครูที่ดี
–  การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
– การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
–  การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ
–  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
–  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู
–  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
–  แนวข้อสอบมาตรฐานที่่ 9

      ราคา พิเศษ 299 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)