BC-3976 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบาย

280.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกอบด้วย

    เนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
–  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบการก่อหนี้้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
           –  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
–  เจาะข้อสอบ
–  ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน
            –  เจาะข้อสอบ
  –  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
–  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการ
–  ความรู้เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลงาน
–  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน
  –  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  1
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  2
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  3
– แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  4
–  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม
–  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย แผน และโครงการ

 
    ราคา พิเศษ 280 บาท
จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)