BC-4027 คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบาย

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือ + ข้อสอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
กรมที่ดิน

ประกอบด้วย

 –  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
–  เจาะข้อสอบ

–  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฑ.ศ. 2546
–  เจาะข้อสอบ
  –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่่แก้ไข
–  เจาะข้อสอบ 3 ชุด
    –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ
–  เจาะข้อสอบ
   –  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่้าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
–  เจาะข้อสอบ
–  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
–  เจาะข้อสอบ 2 ชุด

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)