BC-6625 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม. - THE BEST CENTER

BC-6625 คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และข้อสอบ

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-6625  คู่มือสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

             –  แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

*พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

              – แนวข้อสอบพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

               –  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง      

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2541

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2556

             – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไข

            –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

*หลักการพยาบาลเบื้องต้น                การฟื้นฟูสุขภาพ

*การควบคุมและป้องกันโรค

*การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่ละเด็กงานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา

*งานสุขศึกษา เผยแพร่ อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

*แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ เขียนโครงการเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ

*สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 และสิทธิผู้ป่วย

              – แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข                

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)