BC-6632 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์ - THE BEST CENTER

BC-6632 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-6632  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการแพทย์

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง              

       –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

       –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

       –  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

        –  เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

*ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

* แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล

*  การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

*  การบริหารจัดการ

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)(สรุปย่อ)

      –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                

      –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2                                                                               –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3    

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)