BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7226 คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมบังคับคดี ออกใหม่ 2560

ประกอบด้วย

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้าง            

          –  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                              

          –  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557           

          –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                       

          –  แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                         

          –  แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                          

*การวิเคราะห์                                                                                            

*การวางแผน                                                                                               

*การประสานงาน                                                                                        

*การจัดการองค์การ                                                                                     

          –แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ และการวางแผนงาน                                            

          –แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลภาครัฐ                                                    

          –แนวข้อสอบ งานประชาสัมพันธ์                                                              

          –แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป                                                             

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)