BC-7295 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ปี 2560

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7295  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาที่ดิน ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ

* ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    อำนาจหน้าที่   

*ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560– 2579)(สรุปย่อ)                                   

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)                                

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                     

*ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนพัฒนาทรัพยากรดินในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12               

*บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน                                                                 

*การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ           

*ความรู้ในการวิเคราะห์                                                                                               

*การวางแผนงาน                                                                                                   

*โครงการ                                                                                                              

*งบประมาณ                                                                                                          

*การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ                                                         

          –  แนวข้อสอบค่านิยม บทบาทหน้าที่ ภารกิจ และนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน                      

          –  แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                  

          –  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการงบประมาณ                                                                    

          –  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน        

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)