BC-7431 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ใช้ได้ทั้งป.ตรี และป.โท) - THE BEST CENTER

BC-7431 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ใช้ได้ทั้งป.ตรี และป.โท)

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7431 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สารบัญ

-ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง

แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                              

พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521                                        

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                                                                                        

การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                       

การเขียนแผนงาน/โครงการ                                                                                      

การวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis)                                                                        

ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ                                                                              

การติดตามและประเมินผล                                                                                         

          *เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   350 ข้อ                                              

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)             

ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม                                                                       

          *เจาะข้อสอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม                                                      

-การสรุปและวิเคราะห์บทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบ  

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 (คลิกที่นี่)