BC-7585 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ใหม่ปี 2560

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7585  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ ใหม่ปี 2560

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ                                                                            

*งานสารบรรณ                                                                                                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                      

     –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 1.                                                              

    –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.                                                            

    –  เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 3.                                                             

    –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 

    –เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549            

    –เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551       

    –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           

    –เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                             

    –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ                                                      

    –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                          

    –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                              

    –เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                              

    – แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยว กระทรวงการต่างประเทศ                                                             

                            

ตะกร้าสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด
*ไม่พบหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการ
สอบถาม โทร 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter
(คลิกที่นี่)